رابطه بین مهارت های مدیران با هوش چندگانه آنان در مدیران مدارس

  • ۰
index

رابطه بین مهارت های مدیران با هوش چندگانه آنان در مدیران مدارس

75541032-300x150

رابطه بین مهارت های مدیران با هوش چندگانه آنان در مدیران مدارس

عنوان پژوهش حاضر «رابطه بین مهارت های مدیران با هوش های چندگانه آنان » است که با هدف تبیین رابطه میان مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران با (هوش چندگانه گاردنر)هوش های کلامی،دیداری، ریاضی، موسیقیایی، جسمی، برون فردی و درون فردی انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و دبیران متوسطه شهر همدان در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ می باشند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۳۰۰دبیر(۱۶۲ زن و ۱۳۸مرد ) و ۱۰۰مدیر(۵۴ زن و۴۶ مرد) بصورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات هوش های چندگانه با استفاده از پرسشنامه استاندارد گاردنر و اطلاعات مهارت های مدیران با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد، هر دو پرسشنامه با مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت درجه بندی شده بودند. ضریب آلفای کرونباخ برای هشت مقیاس پرسشنامه هوش های چندگانه بین ۷۶% تا ۸۴%. و برای پرسشنامه مهارت ها۹۳% بدست آمده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه، تی تست و آزمون تعقیبی توکی نشان داد، بین مهارت انسانی با هوش های کلامی، موسیقیایی و برون فردی با سطح اطمینان ۹۵٪رابطه معنادار وجود دارد. بین مهارت ادراکی با هوش های ریاضی-منطقی و درون فردی با سطح اطمینان ۹۵٪رابطه معنادار وجود دارد، بین مهارت فنی با هوش های دیداری-فضایی و جسمی – حرکتی با سطح اطمینان ۹۵٪رابطه معنادار وجود دارد. همچنین به لحاظ مؤلفه های جمعیت شناختی(جنس، سابقه خدمت و تحصیلات) بین مهارت های سه گانه مدیران و جنس تفاوتی وجود ندارد، بین مهارت ها به لحاظ سابقه خدمت و تحصیلات تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین به لحاظ مؤلفه های جمعیت شناختی(جنس، سابقه خدمت و تحصیلات) بین هوش چندگانه مدیران تفاوتی یافت نشد.

همچنین شما میتوانید سفارش پروژه های دانشجویی ذیل را به ما بسپارید. ما با داشتن مجریان متخصص در رشته های گوناگون زمینه کمک به شما را فراهم نمودیم. برای اطلاعات بیشتر بر روی همان کلمات کلیک نمایید.
سفارش پروژه شامل :

انجام پروپوزال حسابداری

سفارش انجام پایان نامه حسابداری

سفارش انجام پاورپوینت

انجام تحقیقات دانشجویی در کلیه رشته ها

استخراج داده های آماری از سازمان بورس و یا استخراج اطلاعات واقعی شرکت ها از سازمان بورس

تحلیل آماری لیزرل

تحلیل آماری spss

نگارش مقالات دانشجویی

سفارش و چاپ مقالات

سفارش انجام پروژه متلب و دیگر تحلیل های آماری آموس(amos), ایویوز و انجام پروژه های دانشجویی دیگر.

این مقاله مناسب جهت تدوین پایان نامه و پروپزال و و قابل ارایه کلاسی می باشد.

یک دو سه پروژه حامی دانش جویان و محققین گرامی.

با ما و محصولات ما همراه باشید.


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت