مقاله بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان

  • ۰
مقاله بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان

مقاله بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان

چکیده
امروزه در بسیاری از سازمان ها شاهد امتناع کارکنان از ارائه عقیده ها و نظرات خود در مورد مشکلات سازمانی هستیم و در سازمان ها جوی بوجود آمده است که اغلب موجب می شود، کارکنان احساس کنند عقیده‌ی آن ها با ارزش نبوده و باعث می شود که کارکنان را از صحبت کردن باز دارد. این پدیده تحت عنوان پديده ي سکوت سازماني مورد بررسی قرار می گیرد که توسط شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی ما می توانیم گام های مؤثری در جهت از بین بردن موانع اظهارنظر کارکنان در سازمان ها برداریم. در این راستا مقاله حاضر که حاصل یک کار پژوهشی است بر روی داده های بدست آمده از 260 نفر از کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی انجام گرفت. این داده ها توسط نرم افزار SPSS و توسط آزمون های رگرسیون و آزمون تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین ابعاد جو سکوت و تعهد سازمانی کارکنان با رفتار سکوت کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. طوری که بین نگرش مدیریت عالی و نگرش سرپرستان با رفتار سکوت کارکنان یک همبستگی مثبت نسبتاً شدیدی وجود دارد. و بین فرصت های ارتباطاتی و بین تعهد سازمانی کارکنان با رفتار سکوت کارکنان همبستگی منفی شدیدی ملاحظه شد.
کلمات کلیدی: سکوت سازمانی، نگرش مدیران عالی، نگرش سرپرستان، فرصت های ارتباطاتی، رفتار سکوت، تعهد سازمانی

کلمات کلیدی: سکوت سازمانی، نگرش مدیران عالی، نگرش سرپرستان، فرصت های ارتباطاتی، رفتار سکوت، تعهد سازمانی

از این مقاله میتوانید در تکمیل پایان نامه و پروپزال و همچنین به عنوان کنفرانس و مقاله کلاسی و پاورپوینت نیز استفاده نمایید.
یک دو سه پروژه حامی دانش جویان و محققین گرامی.
با ما همراه باشید.


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت