مقاله هزینه سرمایه

  • ۰
مقاله هزینه سرمایه

مقاله هزینه سرمایه

 

75541032-300x150

هزینه سرمایه

مقدمه
تصمیم گیري و قضاوت در مناسب ترین شیوه سرمایه گذاري باهدف بیشینه سازي ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است.
براي دستیابی به هدف فوق افزایش عایدات حاصل از سرمایه گذاریها و کمینه نمودن سرمایه دو راهکار مناسب تلقی میگردد. بر همین اساس اطلاع از هزینه سرمایه همواره در تصمیمات شرکت نقش اساسی داشته است. دستیابی به نرخ هزینه مناسب در تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکت ها و به ویژه در کسب بهترین نتایج حاصل از عملیات به شکل سود آوري و افزایش قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. تحقیقات متعددي در خصوص نقش انتخاب خط مشی هاي مناسب با هدف کمینه نمودن هزینه سرمایه در کسب بهترین نتایج عملیات صورت گرفته است. (ایسلی مائورین 2001) بطوریکه نتایج حاصله از آن بیانگر این موضوع است که در صورت عدم تغییر ریسک و فزونی بازده سرمایه گذاري بر هزینه سرمایه موجبات افزایش ثروت سهامداران پدید می آید و مازاد نرخ بازده سرمایه گذاري بر هزینه سرمایه منجر به تحصیل بازده اضافی براي سهامداران خواهد بود که این بازدهی در صورت عدم وجود نوع خاصی از سهامداران ممتاز متعلق به سهامداران عادي خواهد بود. لذا به بیان ساده نرخ هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که با دستیابی به آن ارزش شرکت تغییر نمی کند. و مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش نمایند ساختار سرمایه شرکت را به گونه اي تنظیم کنند…کنند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامداران حداکثرگردد. تقریبا در اکثر تصمیم هاي مدیریتی و مالی هزینه سرمایه از عوامل مهم و موثر به شمار می آید. مدیران از هزینه سرمایه در مواردي چون:…

از این مقاله میتوانید در تکمیل پایان نامه و پروپزال و همچنین به عنوان کنفرانس و مقاله کلاسی و پاورپوینت نیز استفاده نمایید.
یک دو سه پروژه حامی دانش جویان و محققین گرامی.
با ما همراه باشید.


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت