نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و تاثیر آن بر وضعیت کشورها

  • ۰
مقاله رایگان

نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و تاثیر آن بر وضعیت کشورها

مقاله حسابداری

نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و تاثیر آن بر وضعیت کشورها

 

نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و تاثیر آن بر وضعیت کشورها چکیده:

پس از رسواییهاي شرکتهایی مانند انرون و پارمالات ، وردکام که اطمینان به استقلال و اعتبار موسسههاي حسابرسی و نیز حرفه حسابداري و بازارهاي مالی را کاهش داد، ساختار اداره شرکت توجه بیشتري را به خود جلب کرد (Ibrahim, 2011).
همچنین در دهههاي اخیر بهخصوص بهدنبال سقوط اقتصادي و بحرانهاي مالی در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، نیاز به تمرکز بر روند اداره شرکت ها افزایش یافته است (Caylor&Brown, 2006). براساس گزارش جامع ارائه شده بهوسیله سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در سال 2004، اداره امور شرکت ها بهعنوان یک سیستم راهنمایی و نظارت مورد قبول شرکت، تعریف شده است. امور شرکت عنصري کلیدي در کارایی و رشد اقتصادي و نیز تقویت اعتماد سرمایهگذاران است. براي دستیابی به امور شرکتی خوب، شرکت باید روي همه جنبههاي آن بهخصوص وظیفه حسابرسی داخلی تمرکز کند. حسابرسی، تعهد به اصول اخلاقی داخلی ، هدفها، برنامهها و فعالیتهاي سازمان را میسنجد و همچنین، منبع مهمی براي حسابرسی مستقل، کمیته حسابرسی، هیئتمدیره و مدیر ارشد است( Yassin et al, 2012 ). این مقاله بر نقش حسابرسی داخلی در امور شرکت تمرکز میکند. ساختار مقاله به این صورت است که ابتدا چارچوب مفهومی حسابرسی داخلی و بعد چارچوب مفهومی امور شرکت ذکر شده، سپس نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی از طریق بررسی برخی از تحقیقات انجامشده در این زمینه مطرح و در پایان، نتایج بهدستآمده ارائه میشود.

123 پروزه حامی دانشجویان و محققین گرامی


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت