پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی

  • ۰
75541032-300x150

پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی

پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در بازارهای اینترنتی

مقدمه:

چکیده:امروزه ظهورفناوری اطلاعات وسرعت رشدآن استراتژی های بازاریابی را به طور کامل متحول نموده است. بسیاری از سازمانهای تولیدی ,خدماتی و… تحت تاثیراین فناوری ها,استراتژی های بازاریابی خودرابه گونه ای طراحی وتدوین می نمایدتااز مزیت های رقابتی حاصل ازآن به نحومطلوبی استفاده نمایند. ازیک سوفناوری اطلاعات نوع وماهیت ,بازارها را متحول نموده است.امروزه بازاریابی تحت عنوان بازارهای اینترنتی وبازارهای مجازی موردتوجه قرارگرفته است که این نوع بازارهاماهیتی کاملا متفاوت از بازارهای فیزیکی رانشان می دهد .رفتار مشتریان دربازارهای اینترنتی با بازارهای فیزیکی کاملا متفاوت است . این امرمستلزم شناخت بازارهای اینترنتی وماهیت آنان است,تا ازاین طریق بتوان استراتژی های بهتری جهت کسب مزیت رقابتی در این بازارها تدوین کرد. ازآن جای که هدف اصلی این تحقیق شناسایی استراتژی های بازاریابی موفق دربازارهای اینترنتی است لذااین تحقیق ازنوع اکتشافی خواهدبود. تحقیقات اکتشافی مبتنی برمراحل واقدامات زیرمی باشد.(۱-ونوس ودیگران ,۱۳۷۷): ۱- بررسی مقالات وکتب موجود ۲ – بررسی چندموردبرگزیده۳- پرسش ازافرادمتخصص و متبحر درمرحله اول ودوم ابتدااستراتژی های بازاریابی دربازارهای اینترنتی شناسایی می گردد و درمرحله سوم بااستفاده از نظر خبرگان, این استراتژی ها موردبررسی قرارخواهدگرفت.برای بررسی موارداز روش تئوری سازی استفاده می شود. هدف این تحقیق تعیین استراتژی های موفق دربازارهای اینترنتی است.

از این پاورپوینت در تکمیل تحقیق، مقالات و پایان نامه میتوانید بهره گیرید.

برای دانلود این فایل می توانی از قسمت خرید آنرا دریافت نمایید.

۱٫۲٫۳پروژه حامی دانش جویان و محققین.

۱۶اسلاید

همچنین میتوانید سفارش پروژه دانشجویی ذیل را به ما بسپارید. ما با داشتن مجریان متخصص در رشته های گوناگون زمینه کمک به شما را فراهم نمودیم. برای اطلاعات بیشتر بر روی همان کلمات کلیک نمایید.
سفارش پروژه شامل :

سفارش انجام پروپوزال

سفارش پایان نامه مدیریت

سفارش انجام تخصصی پاورپوینت

سفارش انجام تحقیق دانشجویی در کلیه رشته ها

استخراج داده و اطلاعات شرکت ها از سازمان بورس

سفارش انجام تحلیل آماری لیزرل

سفارش انجام تحلیل آماری spss

سفارش انجام مقاله دانشجویی

سفارش و چاپ مقالات

انجام پروژه متلب و دیگر تحلیل های آماری از قبیل آموس(amos), ایویوز و برون سپاری پروژه های دانشجویی دیگر از قبیل ترجمه انگلیسی و فارسی .

۱۲۳پروژه


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت