پروپوزال درسی:بررسی موارد خاص در حسابداری

  • ۰
Untitled8

پروپوزال درسی:بررسی موارد خاص در حسابداری

75541032-300x150

بررسی موارد خاص در حسابداری

سیستم حسابداری تعهدی رویدادهای مالی را در زمان ایجاد و بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط، شناسایی می کند، در صورتی که در یک سیستم حسابداری نقدی، ورود یا خروج وجه نقد ملاک شناسایی می باشد. بنابراین در شرایطی که زمان وقوع رویداد مالی با زمان ورود یا خروج وجه حاصل آن متفاوت است، همواره سیستم تعهدی فراهم کننده اطلاعاتی بیشتر جهت استفاده کنندگان از اطلاعات مالی است. این اطلاعات اضافی که اقلام تعهدی نامیده می شوند، نشانه ای از رویدادهایی هستند که در آینده رخ خواهند داد؛ برای مثال، حسابهای دریافتنی نشانه ای از ورود وجه نقد در آینده و حسابهای پرداختنی نشانه خروج وجه نقد در آینده می باشند. به عبارت دیگر، حسابداری تعهدی به دلیل نحوه برخورد و افشای رویدادها، فراهم کننده اطلاعاتیست با ارزش غافلگیرکننده که با ارسال نشانه ها به استفاده کنندگان از این اطلاعات، امکان پیش بینی دقیقتری از وضعیت آینده و به ویژه پیش بینی جریانهای نقدی آینده را اعطا می نماید. اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده اند که گویای تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است؛ به بیان دیگر، تفاوت میان زمانبندی جریانهای نقدی و زمانبندی شناخت معاملات است (علی آبادی و .) نوری فرد، 1387ولی تعریفی که با آن بتوان ماهیت اقلام تعهدی را توصیف کرد، این است که اقلام تعهدی به معنی اقلام (ایجادشده ولی موعد نرسیده هستند )تیموری، 1379از طرف دیگر بدهی،معرف تعهدات مالی مؤسسه از بابت دارائیها یا خدمات نسیه دریافتنی از دیگران است که در گذشته و حال ایجاد شده و با انتقال دارائیها یا ارائه خدمات در آینده پرداخت می شوند. بدهیها معمولاً در ازای تحصیل دارائیها و یا استفاده از خدمات دیگران که به طور نسیه انجام گرفته به وجود می آیند و موقعی در دفاتر ثبت می شوند که از نظر مبلغ و سررسید پرداخت مورد توافق طرفین معامله قرار گرفته و تعهد پرداخت آن از نظر مؤسسه قطعی شده باشد.

از این مقاله میتوانید در تکمیل پایان نامه و پروپزال و همچنین به عنوان کنفرانس و مقاله کلاسی و پاورپوینت نیز استفاده نمایید.
یک دو سه پروژه حامی دانش جویان و محققین گرامی.
با ما همراه باشید.

 

ادامه متن در دانلود


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت