خصوصی سازی

  • ۰
خصوصی سازی

خصوصی سازی

 75541032-300x150

خصوصی سازی

خصوصی سازی یکی از مهمترین اهداف کشروهای درحال توسعه به شمار آمده و بسیاری از کشورهای قاره آسیا و خاورمیانه کوشیده اند باسیاست های گوناگون به این هدف دست یابند. درحال حاضر خصوصی سازی به عنوان عامل کلیدی توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. اگرچه دستیابی به این هدف به مشکلات مهمی همراه است که باید از طریق سیاست های مناسب و براساس شرایط اجتماعی – اقتصادی کشورهای مختلف حل گردند. از بین کشورهای مختلف درآسیا، مالزی به عنوان کشوری نسبتاً موفق در امر خصوصی سازی محسوب می شود و تجارب این کشور می تواند برای کشورهای دیگری که مایل به دستیابی به این اهداف هستند با ارزش باشد. این مقاله با بررسی شرایط کنونی ایران و مالزی برخی از رهیافت های مهم نظری رادر رابطه با خصوصی سازی موردکند و کاو قرار می دهد ومی کوشید تا راه حل های مناسبی را برای کشورما جهت نیل به اهداف اقتصادی واجتماعی پدیده خصوصی سازی پیدا نماید.دراین گذر از روش های بررسی تطبیقی سیاست های راهبردی دو کشور مالزی وایران برای نیل به اهداف خصوصی سازی استفاده شده است.
نتایج مقاله حاکی از این است که برای رسیدن به اهداف خصوصی سازی باید با روش های علمی ونوین اقتصادی و باتدوین راهکارهای قانونی برای تقویت بخش خصوصی داخلی و حمایت از این بخش و با روشهای غیر انحصاری و عاری از هرگونه اغماض به نفع گروه اقتصادی خاص درکشور از طریق بازار سهام به تدریج روند خصوصی سازی را در کشور اجرا نمود. مدت زیادی نیست که در ایران مواد اصل 43 و 44 قانون اساسی مطرح شده¬اند. براساس سیاست های اتخاذی اصول فوق، همه صنایع اصلی، تولیدی و بخش های خدماتی به جز صنایع نفت وگاز پایین دستی می¬بایست به بخش خصوصی واگذار شوند…

ازین مقاله می تواتید برای ارایه کلاسی و سیمینارها استفاده نمایید و یا برای تدوین پایان نامه و … استفاده نمایید.

یک دو سه پروژه حامی دانشجویان و محققین.

با ما همراه باشید.


Leave a Reply

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت