Archives

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ : ساختار مالکیت و ریسک رفتار در بانک های متعارف و اسلامی

Capture

ساختار مالکیت و ریسک رفتار در بانک های متعارف و اسلامی

۲۰۱۳

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۰

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :سلسله مراتب، دسترسی به بازار بدهی های دولت و عدم تقارن اطلاعاتی

Capture

سلسله مراتب، دسترسی به بازار بدهی های دولت و عدم تقارن اطلاعاتی

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :پاداش برای شکست و جبران اجرایی در سرمایه گذاران نهادی

Capture

پاداش برای شکست و جبران اجرایی در سرمایه گذاران نهادی

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۰

مقاله بیس حسابداری۲۰۰۸ :تست عدم تقارن در فرآیندهای زمانی- مکانی

 

Capture

تست عدم تقارن در فرآیندهای زمانی- مکانی

۲۰۰۸

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۲

مقاله بیس جسابداری۲۰۱۲ :اثرات مالکیت و نقدینگی سهام در زمان معاملات خرید مجدد

 

Capture

اثرات مالکیت و نقدینگی سهام در زمان معاملات خرید مجدد

۲۰۱۲

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :ارتباط با REITs و وام های بانکی دیدگاه های ساختار سرمایه

Capture

 ارتباط با REITs و وام های بانکی دیدگاه های ساختار سرمایه

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :اصلاحات اداره امور شرکت ها در سراسر جهان و ادغام مرزی

 

Capture

اصلاحات اداره امور شرکت ها در سراسر جهان و ادغام مرزی

۲۰۱۳

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۵

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۵ :اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام نامه ۲۰۱۱ نظارت بر شرکت ها در نیجریه

Capture

اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام نامه ۲۰۱۱ نظارت بر شرکت ها در نیجریه

۲۰۱۵

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت

 

Capture

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت

۲۰۱۳

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴: بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه

 

Capture

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی داخلی و خارجی در بازارهای نو ظهور

 

Capture

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی داخلی و خارجی در بازارهای نو ظهور

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :بررسی ساختار سرمایه، جریان نقدی آزاد، تنوع و عملکرد شرکت

 

Capture

بررسی ساختار سرمایه، جریان نقدی آزاد، تنوع و عملکرد شرکت

۲۰۱۳

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :بررسی جریان وجوه نقد، بدهی آزاد و مالکیت نهادی و عملکرد درازمدت

 

Capture

 

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :بررسی جریان وجوه نقد، بدهی آزاد و مالکیت نهادی و عملکرد درازمدت

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :بررسی اثر ساختار دولتی شرکت و جریان نقدی آزاد در سرمایه گذاری بیش از حد

Capture

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :بررسی اثر ساختار دولتی شرکت و جریان نقدی آزاد در سرمایه گذاری بیش از حد

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد، بازار سرمایه داخلی و تنوع نامرتبط

Capture

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد، بازار سرمایه داخلی و تنوع نامرتبط

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴:رویکرد اقتصاد کلان به ساختار سرمایه شرکت های بزرگ

Capture

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴:رویکرد اقتصاد کلان به ساختار سرمایه شرکت های بزرگ

“Read More”

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت