Archives

  • ۰
مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۴

مقاله بیس مدیریت۲۰۱۴ :تاثیر منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع بر شرکت

Capture

تاثیر منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع بر شرکت

۲۰۱۴

“Read More”

  • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۲

  • ۰
مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۲

مقاله بیس مدیریت دولتی۲۰۱۲ :چرا شرکت ها به دنبال به اشتراک گذاشتن دانش مدیریت منابع انسانی؟

Capture

چرا شرکت ها به دنبال به اشتراک گذاشتن دانش مدیریت منابع انسانی؟

۲۰۱۲

“Read More”

  • ۰
مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۰

مقاله بیس مدیریت :بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم اطلاعات

 

Capture

بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم اطلاعات

“Read More”

  • ۰
مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۱

مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۱ :تجزیه و تحلیل زیرساخت های سکوت سازمانی و راه هایی برای خلاص شدن از آن

Capture

مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۱ :تجزیه و تحلیل زیرساخت های سکوت سازمانی و راه هایی برای خلاص شدن از آن

“Read More”

  • ۰
Untitled21

مقاله بیس مدیریت۲۰۱۴: نقش مدیریت دانش در ایجاد یک فرهنگ یادگیری

Capture

موضوع به فارسی: نقش مدیریت دانش در ایجاد یک فرهنگ یادگیری

۲۰۱۴

“Read More”

  • ۰
Untitled21

مقاله بیس مدیریت۲۰۱۴: چقدر نوآوری برای رشد اقتصادی مهم است

Capture

موضوع به فارسی: چقدر نوآوری برای رشد اقتصادی مهم است

۲۰۱۴

“Read More”

  • ۰
Untitled21

مقاله بیس مدیریت۲۰۱۴: تاثیر تیم مدیریت در جهت گیری استراتژیک کارآفرینی اثرات مدیریت محیط زیست صنعتی و مالکیت شرکت های بزرگ

Capture

موضوع به فارسی: تاثیر تیم مدیریت در جهت گیری استراتژیک کارآفرینی اثرات مدیریت محیط زیست صنعتی و مالکیت شرکت های بزرگ

۲۰۱۴

“Read More”

  • ۰
مقاله بیس 1مدیریت 2015

مقاله بیس مدیریت۲۰۱۵: اثر سرمایه فکری بر عملکرد نوآورانه نقش قابلیت پویا مبتنی بر دانش

Capture

موضوع به فارسی: اثر سرمایه فکری بر عملکرد نوآورانه نقش قابلیت پویا مبتنی بر دانش

۲۰۱۵

“Read More”

  • ۰
مقاله بیس 1مدیریت 2015

مقاله بیس مدیریت2015: تاثیر منابع انسانی در مدیریت زنجیره تامین و عملکرد

Capture

موضوع به فارسی: تاثیر منابع انسانی در مدیریت زنجیره تامین و عملکرد

2015

“Read More”

لطفا امتیاز دهید:

به این صفحه

به این سایت