Archives

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ : ساختار مالکیت و ریسک رفتار در بانک های متعارف و اسلامی

Capture

ساختار مالکیت و ریسک رفتار در بانک های متعارف و اسلامی

۲۰۱۳

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۰

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :سلسله مراتب، دسترسی به بازار بدهی های دولت و عدم تقارن اطلاعاتی

Capture

سلسله مراتب، دسترسی به بازار بدهی های دولت و عدم تقارن اطلاعاتی

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :پاداش برای شکست و جبران اجرایی در سرمایه گذاران نهادی

Capture

پاداش برای شکست و جبران اجرایی در سرمایه گذاران نهادی

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۰

مقاله بیس حسابداری۲۰۰۸ :تست عدم تقارن در فرآیندهای زمانی- مکانی

 

Capture

تست عدم تقارن در فرآیندهای زمانی- مکانی

۲۰۰۸

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۲

مقاله بیس جسابداری۲۰۱۲ :اثرات مالکیت و نقدینگی سهام در زمان معاملات خرید مجدد

 

Capture

اثرات مالکیت و نقدینگی سهام در زمان معاملات خرید مجدد

۲۰۱۲

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۴

مقاله بیس مدیریت۲۰۱۴ :تاثیر منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع بر شرکت

Capture

تاثیر منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع بر شرکت

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۲

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :ارتباط با REITs و وام های بانکی دیدگاه های ساختار سرمایه

Capture

 ارتباط با REITs و وام های بانکی دیدگاه های ساختار سرمایه

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۲

مقاله بیس مدیریت دولتی۲۰۱۲ :چرا شرکت ها به دنبال به اشتراک گذاشتن دانش مدیریت منابع انسانی؟

Capture

چرا شرکت ها به دنبال به اشتراک گذاشتن دانش مدیریت منابع انسانی؟

۲۰۱۲

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :اصلاحات اداره امور شرکت ها در سراسر جهان و ادغام مرزی

 

Capture

اصلاحات اداره امور شرکت ها در سراسر جهان و ادغام مرزی

۲۰۱۳

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۵

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۵ :اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام نامه ۲۰۱۱ نظارت بر شرکت ها در نیجریه

Capture

اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام نامه ۲۰۱۱ نظارت بر شرکت ها در نیجریه

۲۰۱۵

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۰

مقاله بیس مدیریت :بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم اطلاعات

 

Capture

بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم اطلاعات

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت

 

Capture

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت

۲۰۱۳

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴: بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه

 

Capture

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی داخلی و خارجی در بازارهای نو ظهور

 

Capture

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی داخلی و خارجی در بازارهای نو ظهور

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :بررسی ساختار سرمایه، جریان نقدی آزاد، تنوع و عملکرد شرکت

 

Capture

بررسی ساختار سرمایه، جریان نقدی آزاد، تنوع و عملکرد شرکت

۲۰۱۳

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :بررسی جریان وجوه نقد، بدهی آزاد و مالکیت نهادی و عملکرد درازمدت

 

Capture

 

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :بررسی جریان وجوه نقد، بدهی آزاد و مالکیت نهادی و عملکرد درازمدت

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۱

مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۱ :تجزیه و تحلیل زیرساخت های سکوت سازمانی و راه هایی برای خلاص شدن از آن

Capture

مقاله بیس مدیریت ۲۰۱۱ :تجزیه و تحلیل زیرساخت های سکوت سازمانی و راه هایی برای خلاص شدن از آن

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :بررسی اثر ساختار دولتی شرکت و جریان نقدی آزاد در سرمایه گذاری بیش از حد

Capture

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :بررسی اثر ساختار دولتی شرکت و جریان نقدی آزاد در سرمایه گذاری بیش از حد

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد، بازار سرمایه داخلی و تنوع نامرتبط

Capture

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد، بازار سرمایه داخلی و تنوع نامرتبط

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴:رویکرد اقتصاد کلان به ساختار سرمایه شرکت های بزرگ

Capture

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴:رویکرد اقتصاد کلان به ساختار سرمایه شرکت های بزرگ

“Read More”

 • ۰
Untitled21

مقاله بیس مدیریت۲۰۱۴: نقش مدیریت دانش در ایجاد یک فرهنگ یادگیری

Capture

موضوع به فارسی: نقش مدیریت دانش در ایجاد یک فرهنگ یادگیری

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
Untitled21

مقاله بیس مدیریت۲۰۱۴: چقدر نوآوری برای رشد اقتصادی مهم است

Capture

موضوع به فارسی: چقدر نوآوری برای رشد اقتصادی مهم است

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
Untitled21

مقاله بیس مدیریت۲۰۱۴: تاثیر تیم مدیریت در جهت گیری استراتژیک کارآفرینی اثرات مدیریت محیط زیست صنعتی و مالکیت شرکت های بزرگ

Capture

موضوع به فارسی: تاثیر تیم مدیریت در جهت گیری استراتژیک کارآفرینی اثرات مدیریت محیط زیست صنعتی و مالکیت شرکت های بزرگ

۲۰۱۴

“Read More”