Archives

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۲

مقاله بیس جسابداری۲۰۱۲ :اثرات مالکیت و نقدینگی سهام در زمان معاملات خرید مجدد

 

Capture

اثرات مالکیت و نقدینگی سهام در زمان معاملات خرید مجدد

۲۰۱۲

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۲

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :اصلاحات اداره امور شرکت ها در سراسر جهان و ادغام مرزی

 

Capture

اصلاحات اداره امور شرکت ها در سراسر جهان و ادغام مرزی

۲۰۱۳

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت

 

Capture

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت

۲۰۱۳

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴: بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه

 

Capture

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی داخلی و خارجی در بازارهای نو ظهور

 

Capture

بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی داخلی و خارجی در بازارهای نو ظهور

۲۰۱۴

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :بررسی ساختار سرمایه، جریان نقدی آزاد، تنوع و عملکرد شرکت

 

Capture

بررسی ساختار سرمایه، جریان نقدی آزاد، تنوع و عملکرد شرکت

۲۰۱۳

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۳

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :بررسی جریان وجوه نقد، بدهی آزاد و مالکیت نهادی و عملکرد درازمدت

 

Capture

 

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۳ :بررسی جریان وجوه نقد، بدهی آزاد و مالکیت نهادی و عملکرد درازمدت

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :بررسی اثر ساختار دولتی شرکت و جریان نقدی آزاد در سرمایه گذاری بیش از حد

Capture

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :بررسی اثر ساختار دولتی شرکت و جریان نقدی آزاد در سرمایه گذاری بیش از حد

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد، بازار سرمایه داخلی و تنوع نامرتبط

Capture

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴ :هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد، بازار سرمایه داخلی و تنوع نامرتبط

“Read More”

 • ۰
مقاله بیس حسابداری ۲۰۱۴

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴:رویکرد اقتصاد کلان به ساختار سرمایه شرکت های بزرگ

Capture

مقاله بیس حسابداری۲۰۱۴:رویکرد اقتصاد کلان به ساختار سرمایه شرکت های بزرگ

“Read More”

 • ۰
75541032-300x150

مقاله نقش کارتهای اعتباری به عنوان ابزارهای تجارت الترونیک

مقاله نقش کارتهای اعتباری به عنوان ابزارهای تجارت الترونیک

“Read More”

 • ۰
75541032-300x150

مقاله بانکداری الکترونیکی

مقاله بانکداری الکترونیکی

“Read More”

 • ۰
75541032-300x150

پاورپوینت درس تجارت الکترونیک۲

پاورپوینت درس تجارت الکترونیک۲

“Read More”

 • ۰
75541032-300x150

مقاله پول الکترونیکی و تاثیر آن در تجارت الکترونیک

مقاله پول الکترونیکی و تاثیر آن در تجارت الکترونیک

“Read More”